Tieto obchodné podmienky (ďalej „podmienky“) tvoria obsah záväzkového vzťahu založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou RIZENEK, s.r.o., so sídlom Moyzesova 57, Žilina 010 01, IČO 36 370 428, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10227/L, v mene ktorej koná Ing. Juraj Zemančík , adresa prevádzkárne: Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina (ďalej „predávajúci“) a kupujúcim prostredníctvom e-shopu www.naradierizenek.sk

 

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.4.2015.

 

1              Úvodné ustanovenia

 

1.1        Niektoré ustanovenia týchto podmienok uvedené nižšie sa aplikujú len za podmienky, že kupujúci je spotrebiteľom. Na účely týchto podmienok sa:

 

a)      spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;

b)      podnikateľom rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

 

1.2        Ak je kupujúci spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia týmito podmienkami, príslušnými ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a ustanoveniami príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady        č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.3        Ak je kupujúci podnikateľom, práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

2              Uzavieranie kúpnej zmluvy a potvrdenie oboznámenia sa s podmienkami

 

2.1        Kupujúci a predávajúci uzavierajú kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu www.naradierizenek.ska tov momente dokončenia objednávky tovaru kupujúcim. Dokončením objednávky sa rozumie moment, v ktorom predávajúci doručí kupujúcemu e-mail, ktorým potvrdí objednávku kupujúceho, a teda akceptuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky, a teda potvrdenie o uzavretí zmluvy, obsahuje najmä označenie tovaru, kúpnej ceny a tieto podmienky.

 

2.2        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný dokončiť objednávku kupujúceho podľa bodu 2.1 vyššie, a teda akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, a to najmä v prípade, že predávajúci nemá tovar aktuálne k dispozícií.

 

2.3        Kupujúci v procese objednávania tovaru pred odoslaním objednávky potvrdí, že sa oboznámil s týmito podmienkami, ku ktorým má kupujúci neobmedzený prístup na webovom sídle predávajúceho.

 

3              Predmet kúpnej zmluvy

 

3.1        Predávajúci sa na základe uzavretej kúpnej zmluvy zaväzuje odovzdať tovar kupujúcemu a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

 

4              Cena a platobné podmienky

 

4.1        Predajná cena za tovar je uvedená pri tovare na e-shope a zahŕňa daň z pridanej hodnoty a všetky príslušné dane. Kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť predajnú cenu. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný stlačiť tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

 

4.2        Predajná cena nezahŕňa náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné, ktoré sú uvedené pri objednávke tovaru podľa spôsobu platby a dodania tovaru.

 

4.3        Kupujúci je oprávnený pri objednávke tovaru určiť spôsob platby, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou na dobierku.    

 

5              Dodacie podmienky a doprava

 

5.1        Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu po dokončení objednávky najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že si kupujúci zvolí spôsob platby bezhotovostným prevodom, lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa pripísania predajnej ceny na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdzujúcom e-maile.

 

5.2        Predávajúci doručí tovar kupujúcemu spôsobom, ktorý si určí kupujúci, a to poštou alebo kuriérom; kupujúci je oprávnený odobrať tovar aj osobne na prevádzke predávajúceho. Predávajúci doručí spolu s tovarom alebo prostreníctvom e-mailu doklady alebo informácie týkajúce sa funkčnosti a používania tovaru.

 

5.3        Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení tovaru vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly tovaru a prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu.

 

6              Informačné povinnosti predávajúceho

 

nižšie uvedené ustanovenia sa Aplikujú, ak je kupujúci spotrebiteľ

 

6.1        Ak kúpnu zmluvu uzaviera kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, predávajúci oznamuje kupujúcemu nasledovné:

 

a)      hlavné vlastnosti tovaru a informácie o výrobcovi alebo dovozcovi tovaru sú uvedené pri jednotlivom tovare na e-shope;

b)      kontaktné údaje predávajúceho pre komunikáciu a uplatnenie reklamácií alebo podanie sťažnosti alebo podnetu sú nasledovné: telefónne číslo: 041 5640814, e-mail: zilina@rizenek.sk; informácia o obchodnom mene, adrese a osoby konajúcej v mene predávajúceho sú uvedené v úvodnej časti týchto podmienok;

c)      kupujúci je oprávnený podať predávajúcemu sťažnosť alebo podnet prostredníctvom kontaktného e-mailu, pričom sťažnosť alebo podneť predávajúci vybaví prostredníctvom e-mailu v bežných prípadoch do 30 dní odo dňa podania, v zložitejších prípadoch do 60 dní odo dňa podania;

d)      kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred jeho prevzatím; poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od tejto zmluvy je uvedené v prílohe č. 1 týchto podmienok;

e)      kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť písomným odstúpením doručeným na adresu predávajúceho; kupujúci je oprávnený za účelom odstúpenia použiť aj formulár uvedený v prílohe č. 2 týchto podmienok;

f)       kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu;

g)      predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka;

h)      ak výrobca tovaru poskytuje záruku podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, predávajúci informuje kupujúceho o jej existencii a podrobnostiach pri jednotlivom tovare;

i)        vlastnosti tovaru, spôsob jeho použitia, montáže a údržby a nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, ak také nebezpečenstvo existuje, a informácie o podmienkach uchovávania a skladovania tovaru, ktoré nie sú všeobecne známe, sú uvedené pri jednotlivom tovare na e-shope; ak je to potrebné s ohľadom na povahu tovaru, spôsob a dobu jeho používania, predávajúci priloží k tovaru aj písomný návod, ktorý obsahuje uvedené informácie.

 

7              Zodpovednosť za vady tovaru a reklamačný poriadok

 

nižšie uvedené ustanovenia sa Aplikujú, ak je kupujúci spotrebiteľ

 

7.1        Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný používať tovar podľa návodu na jeho používanie a dodržiavať povinnosti stanovené výrobcom tovaru.

 

7.2        Ak má tovar počas záručnej doby vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Podmienkou uplatnenia reklamácie je doručenie tovaru, ktorý má podľa kupujúceho vadu, predávajúcemu, a to osobne alebo poštovou prepravou na adresu prevádzkárne. Spolu s doručením tovaru s originálnym obalom tovaru a príslušenstvom tovaru, ak existuje, kupujúci doručí aj doklad o kúpe tovaru a oznámi predávajúcemu vadu, ktorú tovar má.

 

7.3        Predávajúci týmto poučuje kupujúceho, že pri uplatnení reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, a teda v závislosti od vady, má kupujúci právo na opravu tovaru, výmenu tovaru, alebo jeho časti, primeranú zľavu z predajnej ceny za tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci poučí kupujúci o jeho právach aj pri uplatnení reklamácie, a to osobne alebo e-mailom, podľa spôsobu uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho.

 

7.4        Po uplatnení reklamácie predávajúci potvrdí prijatie reklamácie kupujúcemu. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vyššie uvedené predávajúci uskutoční osobne (písomnou formou pre uplatnení reklamácie) alebo e-mailom, podľa spôsobu uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, a to spoločne aj s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie.

 

7.5        Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

8              Ochrana osobných údajov

 

8.1        Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, alebo iných ním určených dotknutých osôb, bez súhlasu, a to z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako zmluvná strana. Plnenie zmluvy je účelom spracúvania osobných údajov a právnym základom spracúvania je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajom a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodnej časti týchto podmienok.

 

8.2        Predávajúci spracúvava nasledovné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely plnenia kúpnej zmluvy: meno, priezvisko, bydlisko, adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mail.

 

8.3        Príjemcami osobných údajov kupujúceho sú zmluvní partneri predávajúceho, ktorí vykonávajú dopravu tovaru kupujúcemu, a jednotliví výrobcovia tovarov alebo iné určené osoby, a to len na účely reklamačného konania.

 

8.4        Predávajúci týmto poučuje kupujúceho, ako dotknutú osobu, o jeho právach súvisiacich s ochranou osobných údajov. Kupujúci má práva uvedené najmä v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci má najmä právo na získaní informácií o spracovaní jeho osobných údajov, o ich opravu, blokovanie alebo likvidáciu.

 

9                     Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

9.1       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@naradierizenek.sk  

9.2              Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

9.3              Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

9.4              Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

9.5              Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

9.6              Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

9.7              Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

9.8       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.